İngilizcenin Tarihsel Gelişimi

İngilizcenin 380 milyon insan tarafından anadil olarak ve 300 milyon insan tarafından ikinci yabancı dil olarak konuşulduğu gerçeğini göz ardı edemezsiniz. 1 milyar kişi de hali hazırda bu dili öğrenmektedir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarsının ingilizce konuşacağı tahmin edilmektedir. İngilizce uluslararası işlerde, politikada ve diplomasi de kullanılmaktadır. Bilgisayar ve internet dünyasında hala başı çekmektedir.

Dünyanın farklı ülkelerinde çalan şarkılarda İngilizceyle sık sık karşılaşabilirsiniz. Fransa da ki iş okulları ingilizce öğretmekte, Alman Deutsche Welle gazetesinde bile İngilizceye rastlayabilirsiniz. 1330lerde konuşulmaya başlanan bu dilin bu denli yayılacağını çok az kişi tahmin etmiştir. Şuanda tüm dünyanın konuştuğu küresel bir dil olmuştur.

Amerikan, İngiliz, Avusturya ve hatta Kanada da konuşulan İngilizce birbirine çok benzediğinden, yanlış anlaşılmalar veya iletişimde zorluklar yaşanmamaktadır. İngiliz dili yardımlaşma hizmetleri çok düzgün bir şekilde insanlara hizmet vermektedir.

Farklılıklara bakacak olursak bunların tümce bilim ile sınırlı olmadığını görmekteyiz. Bazı kelimeler Amerikalılara anlamlı gelebilirken, çoğu İngiliz kelimelerin anlamlarını yakalamaya çalışabilirler.

Günümüzde şunu görüyoruz ki Times Square meydanında kullanılan ingilizce Trafalgar Meydanında ki ile aynı değildir. Çeviri yaparken İngilizce nin konuşulduğu ülkelerin kültürünü anlayan profesyonellerle çalışmaktayız.

Hint Avrupa Dilleri ve Alman Etkisi

İngilizcenin dil ailesi Hint Avrupa dır. Bu aile çok geniştir ve günümüzde konuşulan Avrupa dillerinin çoğunu kapsamaktadır. Başlıca dallarına bakacak olursak:

* Latin ve modern Roman dilleri
*  Alman Dilleri;
* Hintçe ve Sanskrit dahil olmak üzere Hint Iran dilleri
* Slav dilleri
*  Estonya hariç Letonca ve Litvanca Baltık dilleri
* Keltçe
* Yunanca

Avrupa dilinin etkisi günümüzde çok sok görülmektedir. Bunun örneklerini pek çok kelimede görebiliriz.

Hint Avrupa ailesinde iki tane önemli dal vardır. Bunlar Germanik ve Romandır. İngilizce Germanik gruptadır. Milattan önce ikinci yüzyılda bu ortak germanik diller iki alt gruba ayrılmıştır:

Eski İngilizce (500-1100 A.D.)

M.S. beşinci ve altıncı yüzyılda Doğu germanik istilacılar İngiliz adalarında çoğalmaya başlamışlardır. Karşılıklı olarak anlaşabildikleri bir dil konuşmuşlardır. Bu dile Eski İngilizce denmektedir. Eski İngilizcenin dört ana diyalekti bulunmaktadır. Kuzey İngiltere’de Northumbrian, iç eyaletlerde Mercian, güney ve bati da West Saxon ve güney doğu da Kentish olarak adlandırabiliriz.

 İstilacılar keltçe konuşanları bölgeden çıkartmıştır ve geriye sadece birkaç keltçe kelime kalmıştır. Bu keltçe diller günümüzde İskoçça da kullanılmaktadır.

Bu dönemlerde Vikingler de İngilizce den etkilenmişlerdir. 850 yılında Norveç istilası olmuştur ve dile bir çok germanik kelime girmiştir. Bunun da pek çok örneği vardır.

Normandiya Fethi ve Orta İngilizce (1100-1500)

Normandiya dükü 1066 yılında İngiltere ve Anglo Saksonları istila etmiştir. Yeni derebeyleri Anglo Norman olarak bilinen farklı bir Fransız lehçesi kullanmaktaydılar. Normanların aynı zamanda Germaniklerle bir  ilişkisi bulunmaktaydı ve Anglo Norman bir Fransız lehçesiydi. Bu lehçede Alman etkilerini görebilmekteydik.

1204 yılında İngiltere de Norman soyundan gelenler hızlı bir şekilde Fransız kuzenlerinden yabancılaşmaya başlamışlardır. Bunun sebebi ise Kral John’nun Normandiya vilayetini kaybetmesidir. Veba hastalığı ise daha sonraki yılalrda İngiliz nüfusunun üçte birini öldürmüştir. Sonraki yıllarda çalışan ve tüccar kesim ekonomi alanında ilerlemiş ve bu da Anglo Norman nüfusunu geride bırakmıştır. Bu iki dilin karışımına ise Ortaçağ İngilizcesi denmektedir.

 

Erken Modern Dönem İngilizcesi (1500-1800)

Rönesans ingilizcedeki diğer dalgadır. Klasik bilimlerle birlikte bir çok Latin ve Yunan kelimeleri dile girmiştir. Farklı iki faktör de dili etkilemiştir. Orta çağ ve modern ingilizce birbirinden ayrılmıştır. Birinci faktöre bakacak olursak bu Büyük Ünlü Kaymasıdır ikincisi ise matbaanın icadıdır.

Matbaa 1476 yılında William Caxton tarafından İngiltere’ye getirilmiştir. Bunun sonucu olarak kitaplar ucuzlamış, edebiyat daha sık gündeme gelmiştir. İngilizce çalışmalar daha yaygın hale gelmiştir. Matbaa ingilizceye bir standart getirmiştir. Bir çok yayın evi Londra da konuşlanmıştır. 1604 yılında ilk İngilizce sözlük basılmıştır.

Geç Modern Dönem İngilizcesi (1800-Günümüz)

Erken ve geç modern dönem İngilizce arasındaki fark kelimedir. Telaffuz, gramer ve yazım genelde aynıdır. Ancak kelime sayısına bakacak olursak Geç modern ingilizce de bu daha fazladır. Tarihsel faktörler bu kelimelere çok etki etmiştir. Sanayi Devrimi ve teknolojik toplumun doğuşunu bu faktörler arasında sayabiliriz. Bu faktörler yeni kelimelerin ve fikirlerin türemesine yardımcı olmuştur.

İkincisi İngiliz İmparatorluğudur. İngiltere dünyanın dörtte birini yönetmekteydi ve İngilizce bir çok yeni kelime kazanmıştı. Son olarak, 20. Yüzyılda iki tane dünya savaşı meydana geldi ve bu durum da dil üzerinde büyük etkiler bırakmıştır.

Posted in: