Ticari Tercüme

Ticari Tercüme

Faaliyet Raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri, Faturalar, Akreditifler, Firma Analiz Raporları, Sigorta Poliçeleri, İhale Evrakları, Kuruluş Belgeleri, Sertifikalar, Teklif Dosyaları, Sözleşmeler, Yıllık Raporlar, Bilançolar, Finansal Raporlar, Fizibilite Raporları, Banka Raporları, Araştırmalar, Toplantı Tutanakları ve Yazışmaların Tercümesi Yet Tercüman Bürosu tarafından yapılmaktadır.

 
 

Ticari tercüme kapsamında sayılabilecek hizmetler

 • Adli Belgeler
 • Hukuki Yazılar
 • Hukuki Belgeler
 • Ticari Belgeler
 • Matbu Evraklar
 • İhale Şartnamesi
 • Fizibilite Raporu
 • Ticari Teklif
 • Finans İşlemleri
 • Banka Hesap Özeti
 • Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Faaliyet Raporları
 • Bankacılık & Finans Evrakları
 • İhale Belgeleri ve Evrakları
 • Uluslararası Taahhütler
 • Mali Tablolar
 • Iso Belgeleri
 • Sertifikalar
 • Kararlar

100

Ticari tercüme genel olarak ticaret için gerekli tercümeler ve çeviriler için kullanılan genel isimdir. Şirketlerin ihtiyacı olan ve ticaretlerinin devamı ve karlılığı için gereklidir. Ticari tercüme birçok alan ve konuda olabileceği gibi toplantılarda ve şirketler arasında kullanılan sözlü çevirileri de kapsayabilmektedir. Ticari tercümelerde en fazla kullanılan yazılı çeviriler, ticari sözleşmeler, anlaşmalar, izin belgeleri, iletişim için gerekli yazışmalar, ihale belgeleri ve kullanma talimatları olabileceği gibi, ikili iş görüşmelerinde ardıl tercüme ve toplu iletişim içinse simultane tercüme kullanılmaktadır.

 

100
Ticari tercümelerin önem taşımasının en büyük sebebi ticarette iletişimi sağlamasındandır. Ticari hayatta iletişim hataları, o kurumun karlılığını azaltabileceği gibi zarara dahi uğratabilmektedir. Ticari çeviriler genelde hukuk dilinde kullanılabileceğinden dolayı özen ve önem gösterilerek yapılması gereklidir. Bu nedenle işletmeler, tercüme ve çeviri hizmeti alırken bazı konularda seçici olmak zorundadır. Dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca şöyledir; İşletmeler, gerekli ticari çevirileri için serbest zamanlı tercümanlardansa mutlaka şirketleşmiş tercüme büroları ile çalışmalıdır. Tercüme bürosu seçiminde, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik sahibi olunup olunmadığına bakılması gereklidir. Ticari çeviriyi yapacak tercümanın hukuk diline sahip olup olmadığına bakılması ve gerekirse tercüme bürosuna çalışanlarının tam zamanlı olup olmadığının kontrol edilmesi.

 

100
Ticari çeviriyi yapacak olan tercüme şirketinin hangi dillerde hizmet verdiği Yapılan tercümelerin, tercüme bürosu bünyesinde bir editör tarafından kontrol edilmesi ve son olarak tercüme bürosunun sözlü tercüme hizmeti verip vermediği sorulmalıdır. Sözlü tercüme çok kapsamlı bir konu olduğundan simultane tercüme ve simultane ekipman tedariği yapılıp yapılmadığıda ayrıca önemlidir. Ticari çeviriler deneyim gerektirdiğinden dolayı mutlaka deneyimli mütercim tercümanlar tarafından yapılmalıdır ve yine konularında uzman editörler tarafından kontrol edilmelidir. Şirketlerin tercüme büroları ile yıllık anlaşma yaparak hem fiyat sabitlemesi yapabilmekte hem de ticari sırların gerekliliği için anlaşmalar yaparak gizlilik ilkesini koruyabilmektedir.